Vjen Paralajmerimi I ”Frikshem” Nga Amerika Per Serbine !! Askush Nuk E Priste Nje Deklarate Te Tille…

Serbia ka te drejten sov rane të blejë ar.me nga Kina apo kujtdo qe deshiron, por pushteti serb duhet të hap sytë e të vendos si t’i shmanget

ze.vendësimit të një varësie, asaj nga Kremlini, me nje tjeter ate te Partisë Komu.niste të kines, tha gjene.rali amerikan Fre derick Ben Hodges

Do te prisja qe mini.stria e mbrojtjes ti kushtoj vëmendjen e duhur kur behet fjalë për kon.firmimin e ndërveprimit te sistemeve kineze në kor nizën

e sistemeve te tyre dhe konceptit të mbrojtjes, po ashtu dhe qën drueshmërisë, per.katesisht mirëmbajtjes afat.gjate, mu nicionit, trajnimit.

Ai tha se shpreson se qe.veria serbe do te beje me te miren per te rinjte e Serbise, duke lidhur marre.veshje qe do te ju mundësonte marre veshjet me te mira e me per spektive ne te ardhmen.

Marre.veshjet me Kinen zakonisht perfshijne disa rezul tate negative, siç është transferi apo vjedhja e tek nologjise, infuzioni i fuqisë punëtore

kineze në dëm të punë.simit të fuqisë punëtore te nikoqirit, e marreveshje jashtë zakonisht të pavolitshme të pageses së borxheve të Kinës tha gjene.rali amerikan.

Hodges qe ka koman duar for cat tokesore amerikane në SHBA në Europë prej 2014 deri në vitin 2017, tani ështe bashke.punëtor i Qendrës për Analizë të Politikave Europiane , shtoi gjith ashtu se Perëndimi do te duhej te ga.ronte me Kinën duke ofruar kushte me te mira.