Ministri Grek Con Pesh Gjithe Shqiperine Me Goditjen Qe I Dha Shqiperise !VIDEO

Greqia ker.kon nga Shqiperia te respektoje te drejtat e paki ces greke ne vendin tone, nese deshiron te hape negociatat me Bash.kimin Evropian. Ministri i Jash.tem grek, Nikos Dendias tha se Greqia nuk do te beje as nje le.shim per shqiptaret.

Sigu risht, ne nuk do te bejme asnje le.shim per palen shqiptare. Shqiperia duhet te plote.soje kushtet per pjese marrje ne bllokun evropian, perfshire mbroj tjen absolute te te drejtave te pakices greke. Mos i shihni marre dheniet greko-shqiptare ne kontek.stin e Shqiptaret jane miq me turqit kesh.tu qe ata nuk jane automatikisht miq te Greqise. Eshte shume me e kompli kuar. Shqiperia histo.rikisht, nese e shikoni nga nje per spektive, ka bere zgjedhjen e saj.

Dekla ratat Dendias i beri gjate pjesemarrjes se tij ne Konfe.rencen e 2te Nderkombetare mbi Trashe.gimine Kulturore te ndermarre nga Insti.tuti i Puneve te Jashtme, ne bashke punim me Universitetin e Athines.