Albin Kurti Ne Pozite Shume Te Veshtire, Po Kritikohet Nga Populli Per Shkelje Te Premtimeve Arsyeja Do Ju “Trondise”

Kundërshtohet paga minimale prej 250 euro, kritikohet Kurti për shkelje të premtimeve.Premti,met e qeverisë për punësim dhe përmi,rësim të kush,teve në sektorin privat, pak se po besohen.Sindikata e Pavarur e Sektorit Privat po insiston në ngritje të pagës mini,male në 350 euro. Meqë një vit më parë ky ishte edhe premtim i kryeminist,rit Albin Kurti. Për këtë paralaj,mërojnë mos-nën,shkrim të asnjë kontrate e cila është nën këtë shumë. E, për rikthim të ekonomisë në gjendje norm,ale, po kërkohet stabilit,et politik. Ngase buxheti nuk po konsiderohet penge,së në arritjen e premti,meve.Dy prioritetet kryesore të qeverisë së re janë men,axhimi i ph,ank, demisë dhe lehtësimi i pasojave ekon,omike dhe sociale të shkak,tuara. Në progr,amin qeverisës të miratuar dje thuhet se masat që do të ndërmerren nga ekzeku,tivi do të mbështesin personat që kanë humbur vendet e punës, të punës,uarit për herë të parë dhe bizneset.Eksperti i ek,onomisë, Safet Gërxhaliu thotë se të gjitha këto kërkojnë kohë për t’u impl,ementuar, por që kërkon rritje të buxhetit.“Bazuar në informatat e Bankës Qendrore nuk mund të thuhet se mungojnë para. Dhe në këtë drejtim besoj që rikthimi i ekonomisë në rrjedha normale duhet të ketë një mbështetje financiare. Vet fakti që në Bankën Qendrore raportohet që ekziston një sasi bukur e madhe e deponuar nga qyt,etarët dhe bizneset që kalon 4 miliardë, është një mundësi që duhet shfry,tëzuar”, thotë ai.

Zotimet e qeve,risë janë edhe për krijimin e Bankës Zhvillimore dhe Fondit Sovran deri në fund të mandat,it. Sipas Gërxhaliut kjo kërkon reformë ligjore.“Në këtë drejt,im duhen reforma ligjore, duhet të ketë rishikim të aspektit juridik dhe këtë bes,oj që mund të arrijë apo ta bëjë në aspektin kohor afat-mesëm. Sepse në qoftë se mendohet që për një vit të realizohen të gjithë këto, du,het të jetë një dëshirë e realizuar. Por duhet të ketë një rend,itje, duhet të ketë dialog dhe duhet të ketë vërtetë një sta,bilitet politik që këto të reali,zohen”, shton ai për kp.Kreu i ekzek,utivit, Albin Kurti ka njoftuar se paga minimale do të jetë 250 euro.“Përmes rrit,jes së pagës minimale në 250 euro për 40 orë pune në javë dhe ngri,tjes së pragut të pagës, që nuk tatohet në nivelin e pagës minimale, do të sigurohemi që ata që kanë paga më të ulëta, të kenë më shumë para në xhep në fund të muajit”, tha Kurti në mb,ledhjen e qeverisë.Për këtë kurrsesi nuk po pajt,ohet kryetari i Sindikatës së Pavarur të Sektorit Privat, Jusuf Azemi. Ai thotë se një vit më parë, Kurti kishte thënë diçka tjetër.“Kryeministri e premtoi një pagë 250 euro, vetëm një p,remtim sikur premtimi i vitit të kaluar që është pikërisht me 5 mars 2020. Po ky kryeministër premtoi që paga minimale duhet të jetë 350 euro. Dhe e ka thënë decidivisht ku thotë se në ‘në rrogat që marrin në kompa,nitë private kosovare, nuk mund të paguajnë as faturat e rry,mës, ujit dhe kreditë’. Andaj mendon që duhet të jetë 350 euro, vitin e kaluar. Po këta ujë e kemi këtë vit, po këto kre,di i kemi këtë vit, po këto paga i kemi këtë vit -170 euro. Dhe në fakt nuk ka asnjë lëvi,zje. Gjithçka që është një kthim prapa”, deklaron ai.Ai duke,t që është hatëruar shumë me kryemi,nistrin Kurti, meqë sipas tij as nuk janë takuar për të dis,kutuar lidhur me këtë çështje.

“Ne përveç kontratave që nënsh,kruan publiko-private, ta zëmë objektet qeveritare që mirëm,bahen dhe financohen nga Qeveria e Kosovës, të gjithë punëtorët tjerë nuk do të nënshk,ruajnë pagën nën 350 euro. Ku në shumicën e rasteve po jemi prez,ent ku punëtorët e kompanive private po nënsh,kruajnë kontratë pune me pronarë të kompanive. Deri më tani nuk kemi nënsh,kruar asnjë kontratë nën pagën 350 euro”, shprehet Azemi.Më tej, në mbledhjen e djeshme të qeverisë, Albin Kurti tha se daljen nga pandemia e shohin si mundësi për të ri-orientuar ekonominë drejt prodhimit e eksportit, drejt rr,itjes së punësimit të dinjitetshëm për të gjithë, si dhe drejt një zhv,illimi të qëndrueshëm që mbron ambientin edhe për gjenera,tat e ardhshme.